Niv Stelling 1e Categorie 2e Categorie Soort
5 Het accentloos kunnen spreken van Nederlands moet meetellen voor het rapportcijferminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
6Ad-blockers doen meer kwaad dan goed
8Jurysporten op de Olympische Spelen moeten voortaan door lekenjury's worden beoordeeld
7Kinderen moeten tot hun 12e jaar genderloos gekleed gaanminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
6Anti-abortusorganisaties moeten tieners kunnen betalen voor het volbrengen van een zwangerschap
5Mannen mogen als werknemer geweerd worden van kinderdagverblijveneconomie & arbeidsmarktminderheden & genderbeleid
4Gevangenen moeten strafkorting krijgen voor het behalen van diploma's
3Politieke partijen die racisme en vreemdelingenhaat verspreiden moeten verboden zijn
6Artistieke prijzen moeten aparte categorieën voor mannen en vrouwen afschaffenminderheden & gendercultuur & sportbeleid
4Binnensteden moeten ontoegankelijk worden voor personenauto'seconomie & arbeidsmarktmilieu & dierenrechtenbeleid
5Cyberpesters verdienen een zwaardere straf dan reguliere pestersrecht & strafonderwijs & gezinwaarde
7Daders met genetische aanleg voor agressiviteit zouden daarvoor strafkorting moeten krijgenrecht & strafgeweten & geloofwaarde
6De overheid moet interreligieuze en interculturele huwelijken financieel aanmoedigenminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
7Enkele universiteiten van wereldniveau zijn waardevoller dan een veelvoud aan goede universiteitenonderwijs & gezineconomie & arbeidsmarktwaarde
6Er moet een gereguleerde markt voor neushoorn-hoorn en olifanten-ivoor komenmilieu & dierenrechteneconomie & arbeidsmarktbeleid
6Europese voetbalbonden moeten een gezamenlijk maximumsalaris voor spelers invoerencultuur & sportongelijkheid & belastingbeleid
5Het bespotten van onaantrekkelijkheid verdient dezelfde afkeuring als racistische of homofobe grappenminderheden & gendergezondheid & bio-ethiekwaarde
7Het opsporen en aanboren van nieuwe voorraden fossiele brandstoffen is moreel verwerpelijkmilieu & dierenrechteneconomie & arbeidsmarktwaarde
5Het Westen moet arme landen met weinig natuurlijke energiebronnen helpen om kerncentrales te bouwenwetenschap & techniekinternationaal & EUbeleid
2Huiswerk moet geheel vervangen worden door extra werktijd op schoolonderwijs & gezinbeleid
5Internationale sportwedstrijden moeten worden overgespeeld bij een fout van de scheidsrechtercultuur & sportbeleid
4Kinderen zijn tot de leeftijd van 12 jaar beter af zonder smartphoneonderwijs & gezinwetenschap & techniekwaarde
8Kunstvervalsing moet niet vervolgd wordencultuur & sportrecht & strafwaarde
7Lidstaten die de EU verlaten moeten voor minimaal 15 jaar uitgesloten worden van speciale handelsverdrageninternationaal & EUeconomie & arbeidsmarktbeleid
6Onderwijsinstellingen moeten concentratieverhogende middelen als doping opsporen en registreren op het diplomagezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
5Politieagenten zouden tijdens reguliere diensten geen dodelijke vuurwapens moeten dragenvrede & veiligheid recht & strafbeleid
6Producten waarbij arbeid vervangen is door robots en machines moeten daarvoor extra belast wordeneconomie & arbeidsmarktwetenschap & techniekbeleid
5Succesvolle sporters verdienen geen heldenstatuscultuur & sportwaarde
7Tijdens een internationale economische crisis moeten verkiezingen automatisch enkele jaren worden opgeschovendemocratie & politiekeconomie & arbeidsmarktbeleid
5Toerisme naar landen waar kinderprostitutie veel voorkomt moet verboden wordenrecht & strafeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Vaders moeten vrijgesteld worden van alimentatieplicht voor kinderen die ze niet gewild hebbenonderwijs & gezingezondheid & bio-ethiekbeleid
7Vrijlating van gevangenen moet alleen kunnen nadat zij door een jury ’voldoende gerehabiliteerd’ zijn verklaardrecht & strafvrede & veiligheid beleid
5Vrouwen moeten een sterke financiële prikkel krijgen om voor bèta-studies te kiezenminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
5Werknemers bij ’goede doelen’ moeten een lager salaris krijgen dan in de arbeidsmarkt gebruikelijk iseconomie & arbeidsmarktgeweten & geloofbeleid
8Abortuswetgeving moet bepaald worden door referenda waarbij alleen vrouwen mogen stemmendemocratie & politiekgezondheid & bio-ethiekbeleid
8Alle advocaten moeten in dienst van de overheid komen en per loting worden toegewezen aan partijenrecht & strafongelijkheid & belastingbeleid
8Alle burgers moeten een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
6Alle subsidies voor bemande ruimtevaart moeten verschoven worden naar robotverkenningwetenschap & techniekongelijkheid & belastingbeleid
6Zelfstandige gymnasia moeten worden afgeschaftonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
8Alle werkenden moeten een gelijk uurloon ontvangeneconomie & arbeidsmarktongelijkheid & belastingbeleid
7Ambtenaren moeten religieuze symbolen kunnen dragengeweten & geloofmedia & meningsuitingbeleid
6Antieke kunstschatten in Westerse musea moeten worden teruggegeven aan de landen van herkomstcultuur & sportmedia & meningsuitingbeleid
7AOW moet pas bij feitelijke arbeidsongeschiktheid door ouderdom worden uitgekeerdongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
6Arme landen moet geld worden geboden voor het permanent opnemen van onuitzetbare asielzoekersimmigratie & asielinternationaal & EUbeleid
5Arme mensen moeten bij een veroordeling voor diefstal strafkorting krijgenrecht & strafongelijkheid & belastingbeleid
4Artiesten die de wet overtreden moeten 5 jaar geen ’awards’ krijgencultuur & sportrecht & strafbeleid
5Artiesten moeten publiekelijk weigeren om op te treden in landen waar homoseksualiteit strafbaar isminderheden & gendercultuur & sportbeleid
8Artsen moeten tegen hun patiënten kunnen liegen om een placebo-effect te veroorzakengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
6Asielzoekers in Nederland moeten tijdens hun procedure afgescheiden blijven van de samenlevingimmigratie & asielonderwijs & gezinbeleid
7Auteursrechten moeten 10 jaar na publicatie verlopencultuur & sporteconomie & arbeidsmarktbeleid
7Bedrijven met kleine beloningsverschillen tussen top en werkvloer moeten forse belastingkorting krijgenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Bedrijven moeten de salarissen en bonussen van elke werknemer openbaar makeneconomie & arbeidsmarktmedia & meningsuitingbeleid
5Bedrijven moeten een hoger salaris kunnen betalen aan werknemers die beloven geen kinderen te krijgeneconomie & arbeidsmarktonderwijs & gezinbeleid
5Bejaarde immigranten moeten vrijstelling krijgen van inburgeringscursussenminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
2Bejaarde ouders zouden zoveel mogelijk bij hun kinderen in huis moeten gaan wonengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
9Belasting op inkomen moet geheel vervangen worden door een belasting op consumptieongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
4Beroemdheden zouden hun kinderen niet moeten betrekken in mediaoptredensmedia & meningsuitingonderwijs & gezinwaarde
5Beroepsopleidingen moeten studenten weigeren, zodra het aantal bereikt is waar de arbeidsmarkt om vraagteconomie & arbeidsmarktonderwijs & gezinbeleid
5Bewoners moet worden toegestaan om gevaarlijke valstrikken te plaatsen tegen inbraakrecht & strafwetenschap & techniekbeleid
2Bibliotheken zijn overbodig gewordenonderwijs & gezinmedia & meningsuitingwaarde
8Bij een volgende financiële crisis moet de overheid banken failliet laten gaaneconomie & arbeidsmarktongelijkheid & belastingbeleid
7Bij het toewijzen van voogdij moet de genetische verwantschap van het kind niet meewegenonderwijs & gezingezondheid & bio-ethiekbeleid
6Bij parlementsverkiezingen moeten alle zetels verdeeld worden onder de 5 partijen met de meeste stemmendemocratie & politiekmedia & meningsuitingbeleid
7Bij verkiezingen moet een algoritme de stem bepalen op basis van door de kiezer ingevulde vragendemocratie & politiekwetenschap & techniekbeleid
7Bij verkiezingen moet het gewicht van een stem bepaald worden met een simpele kennistestdemocratie & politiekongelijkheid & belastingbeleid
6Bordelen moeten overheidsbedrijven wordenminderheden & genderongelijkheid & belastingbeleid
6Burgers moeten het recht krijgen op een nieuwe naam en identiteit als zij hun oude leven willen ontvluchtengeweten & geloofonderwijs & gezinbeleid
7Burgers moeten hun stem in verkiezingen kunnen verkopendemocratie & politiekeconomie & arbeidsmarktbeleid
5Burgers zouden terroristische video’s niet moeten bekijkenmedia & meningsuitingrecht & strafwaarde
2Consumentenvuurwerk moet ook op oudejaarsavond verboden wordengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
7De ’fat-pride’-beweging verdient afkeuring in de samenlevingmedia & meningsuitinggezondheid & bio-ethiekwaarde
8De Amerikaanse atoombom op Hiroshima was een oorlogsmisdaadvrede & veiligheid recht & strafwaarde
6De armoede in ontwikkelingslanden is de schuld van de ontwikkelde landeninternationaal & EUongelijkheid & belastingwaarde
6De beste leraren moeten worden overgeplaatst naar de slechtste scholenonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
5De bevolking kan beter onwetend worden gehouden bij een onafwendbare apocalyptische asteroïde-inslagmedia & meningsuitingvrede & veiligheidwaarde
6De bijstandsuitkeringen van gok- en alcoholverslaafden moeten worden stopgezetongelijkheid & belastinggezondheid & bio-ethiekbeleid
7De Chinese éénkindpolitiek heeft meer kwaad dan goed gedaaninternationaal & EUgezondheid & bio-ethiekwaarde
8De democratie zou gebaat zijn bij het verwijderen van alle videocamera’s uit het parlementdemocratie & politiekmedia & meningsuitingwaarde
7De Eerste Kamer moet worden afgeschaftdemocratie & politiekbeleid
8De Europese en Caraïbische delen van het Koninkrijk moeten geheel onafhankelijk van elkaar wordeninternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
5De Europese Unie moet de productie, handel en consumptie van alle drugs toestaanrecht & strafinternationaal & EUbeleid
9De Europese Unie moet lidmaatschap garanderen aan regio’s die zich willen afsplitsen van lidstateninternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
8De grondstoffen onder Antarctica moeten onder beheer van de VN worden benutmilieu & dierenrechteninternationaal & EUbeleid
6De kandidatenlijst van iedere politieke partij moet verplicht voor de helft uit vrouwen bestaandemocratie & politiekminderheden & genderbeleid
4De kinderbijslag moet vanaf de leeftijd van twaalf rechtstreeks aan het kind worden overgemaaktonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
8De media zouden niet moeten berichten over individuele zelfmoordenmedia & meningsuitinggezondheid & bio-ethiekwaarde
3De minimumleeftijd voor laag-alcoholische dranken moet verlaagd worden naar 16gezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
9De NAVO moet lidmaatschap aanbieden aan buurlanden van Rusland die zich bedreigd voelenvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
8De NAVO moet worden ingeruild voor een puur Europees militair bondgenootschapvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
6De Nederlandse overheid moet herstelbetalingen doen aan families met een slavernijverledenminderheden & genderinternationaal & EUbeleid
6De overheid moet alleen nog medisch en natuurwetenschappelijk onderzoek subsidiërenwetenschap & techniekongelijkheid & belastingbeleid
4De overheid moet alleen studies financieren die van nut zijn voor de arbeidsmarktonderwijs & gezineconomie & arbeidsmarktbeleid
5De overheid moet de ontvolking in krimpregio's laten gebeureneconomie & arbeidsmarktongelijkheid & belastingbeleid
7De overheid moet een databank realiseren met DNA-profielen van alle burgerswetenschap & techniekgezondheid & bio-ethiekbeleid
7De overheid moet geen steun verlenen aan de wederopbouw van gebieden met een hoog risico op natuurrampenwetenschap & techniekeconomie & arbeidsmarktbeleid
6De overheid moet krantenredacties met subsidies redden van fusies en faillissementenmedia & meningsuitingwetenschap & techniekbeleid
9De overheid moet psychopaten vanaf hun vroege jeugd opsporen en isoleren van de maatschappijrecht & strafgeweten & geloofbeleid
7De overheid moet stoppen met het subsidiëren van huizenbezitongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
4De overheid moet stoppen met het subsidiëren van kunst en cultuurcultuur & sportongelijkheid & belastingbeleid
5De overheid moet stoppen met het subsidiëren van topsportcultuur & sportongelijkheid & belastingbeleid
6De overheid moet subsidies geven aan hogeropgeleiden die op jonge leeftijd een gezin stichtenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
4De overheid moet vondelingenluiken plaatsen waar baby’s anoniem kunnen worden achtergelatenonderwijs & gezingezondheid & bio-ethiekbeleid
6De pil van Drion moet legaal verkrijgbaar worden voor seniorengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
5De politie moet de identiteit openbaar maken van anonieme bedreigers op internetrecht & strafmedia & meningsuitingbeleid
7De politie moet geïsoleerd geweld tussen hooligans laten gebeuren zonder in te grijpenrecht & strafcultuur & sportbeleid
6De publieke omroep moet kijkcijfers negeren bij het bepalen van de programmeringmedia & meningsuitingongelijkheid & belastingbeleid
4De publieke omroep moet verplicht evenveel zendtijd besteden aan vrouwen- als aan mannensportencultuur & sportminderheden & genderbeleid
5De stemmen van bejaarde kiezers moeten minder zwaar wegendemocratie & politiekminderheden & genderbeleid
9De VN moet huurlingen in kunnen zetten voor humanitaire interventiesvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
7De vrijstelling van leerplicht bij ’thuisonderwijs’ moet komen te vervallenonderwijs & gezingeweten & geloofbeleid
7De wereld is veiliger mét kernwapens dan zondervrede & veiligheid wetenschap & techniekwaarde
8De Westerse wereld moet patenten op medicijnen vervangen door innovatiepremiesgezondheid & bio-ethiekeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Demonstraties met ISIS-vlaggen en hakenkruizen moeten worden toegestaanmedia & meningsuitingminderheden & genderbeleid
7Dictators moet volledige amnestie worden aangeboden in ruil voor vrijwillig aftredendemocratie & politiekinternationaal & EUbeleid
3Dierentuinen moeten gesloten wordenmilieu & dierenrechtencultuur & sportbeleid
4Docenten kunnen gevoelige onderwerpen zoals geloof beter vermijden in de lesonderwijs & gezingeweten & geloofbeleid
6Dorpen en buurten moeten de komst van een asielzoekerscentrum kunnen weigerendemocratie & politiekimmigratie & asielbeleid
6Draagmoederschap tegen betaling moet in Nederland worden toegestaangezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
5Duitse dienstplichtigen moeten worden herdacht tijdens de officiële herdenkingen op 4 meimedia & meningsuitingminderheden & genderbeleid
7Een hoofddoek kan een feministisch symbool zijnminderheden & gendergeweten & geloofwaarde
2Eetwedstrijden moeten verboden wordencultuur & sportgezondheid & bio-ethiekbeleid
7Eindexamens havo/vwo moeten vervangen worden door toelatingsexamens bij hogescholen en universiteitenonderwijs & gezinwetenschap & techniekbeleid
5Engels moet de voertaal worden op alle Nederlandse universiteiteninternationaal & EUonderwijs & gezinbeleid
3Er moeten aparte basisscholen komen voor slimme kinderenonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
6Europese landen moeten migranten tijdens hun toelatingsprocedure opvangen in Noord-Afrikaimmigratie & asielinternationaal & EUbeleid
7Europese verdragen moeten altijd in een raadgevend referendum aan de bevolking worden voorgelegdinternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
3Experimenten op dieren die pijn kunnen voelen moeten verboden wordenmilieu & dierenrechtenwetenschap & techniekbeleid
7Extreme uitzichtloze armoede moet een asielgrond wordenimmigratie & asielinternationaal & EUbeleid
7Farmaceutisch onderzoek zou een non-profit-activiteit moeten zijngezondheid & bio-ethiekeconomie & arbeidsmarktwaarde
5Gebouwen die langer dan twee jaar leeg staan moeten legaal bewoond kunnen worden door krakerseconomie & arbeidsmarktrecht & strafbeleid
6Geestelijke levensmoeheid moet een grond voor euthanasie zijngezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
5Geld ontvangen voor waarzeggerij en astrologie moet verboden wordencultuur & sportwetenschap & techniekbeleid
7Gemeenschappen moeten vervolgd kunnen worden voor medeplichtigheid aan eerwraakrecht & strafgeweten & geloofbeleid
5Gemeenten moeten alleen asielzoekers toelaten als burgers daarmee instemmen per referendumimmigratie & asieldemocratie & politiekbeleid
4Gemeenten moeten het plaatsen van ’daklozenspikes’ verbiedenongelijkheid & belastingminderheden & genderbeleid
5Gemeenten moeten hulp blijven bieden aan uitgeprocedeerde vreemdelingen die weigeren het land te verlatenimmigratie & asielongelijkheid & belastingbeleid
7Gemeenteraden moeten worden verkozen door een loting uit volwassen inwonersdemocratie & politiekbeleid
5Geneeswijzen waarvan de werking niet wetenschappelijk is aangetoond moeten verboden wordenwetenschap & techniekgezondheid & bio-ethiekbeleid
5Geschiedenisboeken moeten gelijke aandacht besteden aan vrouwelijke en mannelijke historische figurenminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
6Geslachtsbepaling door embryoselectie moet wettelijk mogelijk worden voor alle aanstaande oudersgezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
1Gevangenen moeten asielhonden of -katten krijgen om voor te zorgenrecht & strafmilieu & dierenrechtenbeleid
7Gevangenen moeten strafkorting krijgen in ruil voor deelname aan risicovolle medische experimentengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
7Gevangenen moeten strafkorting krijgen wanneer zij in de gevangenis zijn mishandeldrecht & strafgezondheid & bio-ethiekbeleid
7Gevangenisstraf zou uitsluitend moeten worden opgelegd aan gewelddadige criminelenrecht & strafgeweten & geloofbeleid
7Gewapende drones moeten wereldwijd verboden wordenvrede & veiligheidwetenschap & techniekbeleid
7Gewone burgers moeten het recht krijgen om vergeten te worden op het internetmedia & meningsuitingwetenschap & techniekbeleid
4Gewortelde minderjarige vreemdelingen moeten kunnen blijven, ook als hun asielaanvraag onterecht blijktimmigratie & asielonderwijs & gezinbeleid
6Gezelligheidsverenigingen voor studenten doen meer kwaad dan goedonderwijs & gezincultuur & sportwaarde
6Gezichtsbedekkende kleding moet verboden worden in de publieke ruimtegeweten & geloofminderheden & genderbeleid
7Grensstreken moeten eens per generatie kunnen kiezen tot welke lidstaat zij willlen behorendemocratie & politiekinternationaal & EUbeleid
6Grote sportevenementen moeten alleen worden toegewezen aan landen die mensenrechten respecterencultuur & sportinternationaal & EUbeleid
6Hersteloperaties van het maagdenvlies moeten verboden wordengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
5Het ’photoshoppen’ van modellen en beroemdheden moet verboden wordenmedia & meningsuitinggezondheid & bio-ethiekbeleid
8Het aanbieden van vermeende therapieën tegen homoseksualiteit moet verboden wordenminderheden & gendergeweten & geloofbeleid
6Het bestaan voedselbanken is een nationale schandeongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktwaarde
8Het bestrijden van ’matchfixing’ is geen taak van de overheidcultuur & sportrecht & strafwaarde
7Het creëren van mensachtige kunstmatige intelligentie moet wereldwijd verboden wordenwetenschap & techniekvrede & veiligheid beleid
5Het huwelijk is een achterhaalde traditieminderheden & genderongelijkheid & belastingwaarde
1Het internet moet één dag per week onbereikbaar zijnmedia & meningsuitingwetenschap & techniekbeleid
7Het is onethisch om dieren te doden voor voedselproductiemilieu & dierenrechteneconomie & arbeidsmarktwaarde
1Het journaal en de krant moeten voortaan voor de helft uit leuke berichten bestaanmedia & meningsuitingdemocratie & politiekbeleid
8Het Koningshuis moet door de overheid worden afgestoten als een privaat bedrijfdemocratie & politiekcultuur & sportbeleid
5Het overdragen van een SOA moet strafbaar wordengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
9Het patenteren van genetische codes moet verboden wordengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
5Het percentage vrouwen in directies moet verplicht overeenkomen met het percentage vrouwen in de sectoreconomie & arbeidsmarktminderheden & genderbeleid
3Het prijzengeld voor mannelijke en vrouwelijke sporters moet gelijk getrokken wordencultuur & sportmedia & meningsuitingbeleid
7Het publiekelijk ontkennen van de holocaust moet strafbaar zijnmedia & meningsuitingrecht & strafbeleid
5Het zonder toestemming downloaden van muziek en films moet actief worden vervolgdcultuur & sportrecht & strafbeleid
9Hongerstakers moeten in levensbedreigende situaties met dwang worden gevoedgezondheid & bio-ethiekdemocratie & politiekbeleid
6Hoogbejaarde oorlogsmisdadigers moeten niet meer vervolgd wordenvrede & veiligheid recht & strafbeleid
7Huiselijk geweld verdient een zwaardere straf dan ’gewone’ mishandelingrecht & strafonderwijs & gezinbeleid
8Huurtoeslag moet afgeschaft wordenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
5Iedere democratie zou een stemplicht moeten hebbendemocratie & politiekwaarde
9Illegaal verkregen bewijs moet toelaatbaar zijn in strafzakenrecht & strafbeleid
5In conservatieve samenlevingen moeten aparte scholen voor LGBTQ-jongeren worden opgerichtminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
7In de allerarmste landen moet een kunstmatig virus worden losgelaten dat het grootste deel van de bevolking onvruchtbaar maaktgezondheid & bio-ethiekwetenschap & techniekbeleid
4In klassen waar gepest wordt, moeten alle leerlingen daarvoor gelijke straf ontvangenonderwijs & gezinrecht & strafbeleid
8In prille democratieën moeten etnische en religieuze partijen uitgesloten worden van verkiezingendemocratie & politiekgeweten & geloofbeleid
4In vakantieperiodes moeten kinderen wettelijk zoveel uur kunnen werken als ze willenonderwijs & gezineconomie & arbeidsmarktbeleid
8In vrije democratieën moet anonieme toegang tot internet onmogelijk gemaakt wordenmedia & meningsuitingwetenschap & techniekbeleid
7Integratie- en asielbeleid moet voortaan per nationaal referendum worden goedgekeurddemocratie & politiekimmigratie & asielbeleid
9Internationale verdragen moeten een maximale geldingsduur van 25 jaar krijgeninternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
7IVF moet alleen worden vergoed voor vrouwen jonger dan 40gezondheid & bio-ethiekminderheden & genderbeleid
9Japan moet weer een volwaardig leger opbouwenvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
4Jongeren moeten na hun eindexamen verplicht een jaar maatschappelijke dienstplicht vervullenonderwijs & gezineconomie & arbeidsmarktbeleid
8Juridische schadeclaims moeten vrij verhandelbaar wordeneconomie & arbeidsmarktrecht & strafbeleid
5Juweliers moeten geladen vuurwapens legaal in hun zaak kunnen houdenrecht & strafbeleid
7Kerkorganisaties moeten gedwongen worden om alle functies ook open te stellen voor vrouwengeweten & geloofminderheden & genderbeleid
4Kinderen die wachten op asiel moeten les krijgen op internationale scholen in Nederlandimmigratie & asielonderwijs & gezinbeleid
5Koppels moeten een contract kunnen afsluiten dat een gevangenisstraf verbindt aan toekomstig vreemdgaangeweten & geloofrecht & strafbeleid
6Landen die homo- en vrouwenrechten stelselmatig schenden moeten geen ontwikkelingshulp krijgeninternationaal & EUminderheden & genderbeleid
5Leerlingen die gemiddeld een 7 staan, moeten vrijstelling van lessen kunnen krijgenonderwijs & gezinbeleid
7Leerlingen met een handicap zijn beter af in speciale scholen dan als ’rugzakkind’ in reguliere scholenminderheden & genderonderwijs & gezinwaarde
3Leerlingen met overgewicht moeten verplicht iedere dag nablijven voor extra gymlessencultuur & sportgezondheid & bio-ethiekbeleid
4Leerlingen op de basisschool moeten alleen cijfers krijgen voor hun inzet onderwijs & gezinbeleid
7Levenslang veroordeelden moeten de keuze voor euthanasie krijgengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
7Lidstaten van de Europese Unie zouden een spoedige toetreding van Turkije moeten nastreveninternationaal & EUdemocratie & politiekwaarde
7Literatuuronderwijs moet uit het examenprogramma verdwijnenonderwijs & gezincultuur & sportbeleid
7Loterijen moet verboden worden om ’straatprijzen’ uit te kerenmedia & meningsuitingcultuur & sportbeleid
6Mannelijke leraren moeten een bonus krijgen voor het werken op een basisschoolonderwijs & gezinminderheden & genderbeleid
5Mannenbesnijdenis moet alleen bij volwassenen worden toegestaangeweten & geloofgezondheid & bio-ethiekbeleid
6Media zouden de privélevens van politici moeten negerendemocratie & politiekmedia & meningsuitingwaarde
8Media-aandacht voor terrorisme doet de samenleving meer kwaad dan goedmedia & meningsuitingvrede & veiligheidwaarde
8Mensapen en dolfijnachtigen verdienen dezelfde rechten als mensenkinderenmilieu & dierenrechtengezondheid & bio-ethiekwaarde
6Mensen met een gezonde levensstijl moeten hoger op de wachtlijst voor donororganen worden geplaatstgezondheid & bio-ethiekbeleid
4Mensen met een laag IQ moet verboden worden om kinderen te krijgengezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinwaarde
4Mensen met ernstig overgewicht moeten financiële prikkels krijgen om af te vallengezondheid & bio-ethiekongelijkheid & belastingbeleid
5Mensen met ernstige erfelijke afwijkingen moeten gestraft worden als zij toch kinderen verwekkengezondheid & bio-ethiekrecht & strafbeleid
5Mensen met obesitas moeten hogere zorgpremie betalengezondheid & bio-ethiekgezondheid & bio-ethiekbeleid
7Misdaden vanuit een haat-motief verdienen verdienen een relatief zwaardere strafrecht & strafminderheden & genderwaarde
8Moeders moeten compensatie krijgen voor het inkomensverlies door moederschapminderheden & gendereconomie & arbeidsmarktbeleid
5Muziek die een criminele levensstijl romantiseert moet verboden wordencultuur & sportmedia & meningsuitingbeleid
7NAVO-landen moeten alleen nog wapens kunnen leveren aan andere NAVO-lidstatenvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
6Nederland moet alleen nieuwe immigranten toelaten die geëmancipeerd en homo-tolerant zijnminderheden & genderimmigratie & asielbeleid
7Nederland moet herstelbetalingen aan Indonesië betalen voor de politionele actiesvrede & veiligheid internationaal & EUbeleid
7Nederland moet het verbod op het boek ’Mein Kampf’ opheffenmedia & meningsuitingminderheden & genderbeleid
7Nederland moet juryrechtspraak invoerenrecht & strafdemocratie & politiekbeleid
7Nederland moet ontwikkelingssamenwerking alleen aangaan met landen die onze handelspartner kunnen wordeninternationaal & EUeconomie & arbeidsmarktbeleid
6Nederland moet standbeelden en straatnamen van controversiële koloniale figuren verwijderenminderheden & genderrecht & strafbeleid
6Nederlandse scholen zouden een sportcultuur zoals op Amerikaanse high schools moeten nastrevencultuur & sportonderwijs & gezinwaarde
6Nieuwe arbeidsmigranten moeten na afloop van hun contract direct het land verlatenimmigratie & asieleconomie & arbeidsmarktbeleid
5Onderdak geven aan illegalen moet strafbaar wordenimmigratie & asielrecht & strafbeleid
7Ongevaccineerde kinderen moet de toegang tot school worden geweigerdonderwijs & gezingeweten & geloofbeleid
8Onontdekte stammen in het Amazone-gebied kunnen beter afgeschermd blijven van de rest van de wereldminderheden & gendergezondheid & bio-ethiekwaarde
6Ontwikkelingsgeld voor scholing moet geheel worden besteed aan het opleiden van meisjesinternationaal & EUminderheden & genderbeleid
6Ontwikkelingshulp moet alleen gegeven worden aan democratische landeninternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
7Ontwikkelingslanden moeten de basisscholing van allen verkiezen boven de universitaire scholing van enkeleninternationaal & EUeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Oorlogsvluchtelingen moeten verplicht meewerken aan de wederopbouw in het thuisland zodra het veilig kaninternationaal & EUvrede & veiligheidbeleid
7Opbrengsten van uitzendrechten moeten gelijkelijk verdeeld worden over alle clubs in die competitiecultuur & sporteconomie & arbeidsmarktbeleid
7Openlijke bekering tot een onderdrukt geloof moet geen grond voor asiel zijnimmigratie & asielgeweten & geloofbeleid
5Orgaandonatie moet na de dood zonder uitzondering verplicht wordengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
6Orgaanhandel tussen levende mensen moet worden gelegaliseerdgezondheid & bio-ethiekeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Oudere patiënten moeten kunnen kiezen voor de uitkering van 60% van de behandelingskosten in plaats van behandelinggezondheid & bio-ethiekongelijkheid & belastingbeleid
5Ouderen moeten speciale toegang krijgen tot verboden geestverruimende middelengezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
5Ouders in ontwikkelingslanden moeten betaald worden om maximaal één kind te krijgeninternationaal & EUonderwijs & gezinbeleid
2Ouders met maar één kind moeten verplicht een broertje of zusje erbij maken of adopterenonderwijs & gezingezondheid & bio-ethiekbeleid
5Ouders moeten extra stemmen in verkiezingen krijgen voor hun minderjarige kinderendemocratie & politiekonderwijs & gezinbeleid
5Ouders moeten inzage hebben in het telefoon- en internetverkeer van pubersonderwijs & gezinwetenschap & techniekbeleid
5Ouders moeten straf krijgen voor de misdaden van hun minderjarige kinderenrecht & strafgeweten & geloofbeleid
5Ouders van kinderen met ernstig overgewicht moeten vervolgd worden voor kindermishandelingrecht & strafeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Ouders zouden hun kinderen moeten aanzetten tot topprestaties, zelfs als dat onplezierig isonderwijs & gezingeweten & geloofwaarde
6Ouderschap moet alleen mogelijk zijn met een door de overheid verstrekte vergunninggezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
8Overheden moeten altijd onderhandelen met terroristen als hun burgers worden gegijzeldvrede & veiligheid democratie & politiekbeleid
8Overheden moeten een maximum jaarinkomen per individu stellenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
7Overheden mogen kort na een terroristische aanslag geen wetten over veiligheid en terrorisme aannemenvrede & veiligheid minderheden & genderbeleid
8Peilingen moeten verboden worden in de aanloop naar verkiezingendemocratie & politiekmedia & meningsuitingbeleid
4Plezierjacht op dieren moet verboden wordenmilieu & dierenrechtencultuur & sportbeleid
8Pogingen tot moord moeten even zwaar bestraft worden als moordrecht & strafgeweten & geloofbeleid
6Politici en hun gezinnen moeten verplicht gebruik maken van publieke scholen en ziekenhuizendemocratie & politiekonderwijs & gezinbeleid
7Politici zouden niet moeten aftreden vanwege seksschandalen waarbij geen wetten zijn overtredendemocratie & politiekgeweten & geloofwaarde
7Politieke partijen moeten vrij zijn om vrouwen of homo's te weigeren als ledendemocratie & politiekminderheden & genderwaarde
8Polygame huwelijken moeten door de overheid erkend wordenonderwijs & gezinminderheden & genderbeleid
7Producten en behandelingen die een gekleurde huid bleker maken moeten verboden wordenminderheden & gendergezondheid & bio-ethiekbeleid
6Prostituées die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel moeten een verblijfsvergunning krijgenminderheden & genderimmigratie & asielbeleid
8Rechters moeten de strafmaat door computerprogramma’s laten bepalenwetenschap & techniekrecht & strafbeleid
3Reclames gericht op kinderen moeten verboden wordenmedia & meningsuitingonderwijs & gezinbeleid
7Redacties moeten bij het geven van godsdienstkritiek geen verboden religieuze afbeeldingen gebruikenmedia & meningsuitingvrede & veiligheidbeleid
8Religieuze rechtbanken moeten bindende uitspraken kunnen doen in familierechtzakenrecht & strafonderwijs & gezinbeleid
5Religieuze scholen moeten geen belastinggeld ontvangenongelijkheid & belastinggeweten & geloofbeleid
6Rijke landen moeten medisch personeel uit arme landen geen werkvergunning geveninternationaal & EUeconomie & arbeidsmarktbeleid
6Rijke landen moeten vluchtelingen opvangen in de regio van herkomstimmigratie & asielinternationaal & EUbeleid
5Rijke mensen moeten verplicht worden na hun dood al hun bezittingen te doneren aan de maatschappijongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
5Ritueel onverdoofd slachten moet verboden wordenmilieu & dierenrechtengeweten & geloofbeleid
4Roddelbladen moeten verboden wordenmedia & meningsuitingcultuur & sportbeleid
1Scholen moeten dure merkkleding verbiedenonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
4Scholen moeten kinderen die structureel gepest worden, aanraden om van school te wisselenonderwijs & gezinrecht & strafbeleid
7Scholen moeten qua leerlingen gaan voldoen aan etnische minimum- en maximumpercentagesminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
7Schoolcijfers moeten puur vergelijkend bepaald worden, waarbij de slechtste 20% altijd een onvoldoende krijgtonderwijs & gezinbeleid
2Schoolkantines moeten alleen gezonde snacks verkopenonderwijs & gezingezondheid & bio-ethiekbeleid
5Schoonheidswedstrijden doen meer kwaad dan goedminderheden & gendermedia & meningsuitingwaarde
6Sociale huurwoningen moeten voornamelijk worden bijgebouwd in rijke buurtenongelijkheid & belastingeconomie & arbeidsmarktbeleid
4Sportbonden moeten clubs straffen voor het wangedrag van hun fanscultuur & sportrecht & strafbeleid
7Studiefinanciering moet geheel als gift verstrekt wordenonderwijs & gezinongelijkheid & belastingbeleid
6Subsidies aan kunstenaars moeten geheel per loterij worden toegewezencultuur & sportongelijkheid & belastingbeleid
4Talentenjachten op tv moeten geen kinderen onder de 16 jaar toelatenmedia & meningsuitingonderwijs & gezinbeleid
5Terminaal zieken moeten een afdwingbaar recht krijgen op iedere experimentele behandelinggezondheid & bio-ethiekwetenschap & techniekbeleid
7Tijdens een oorlog kunnen aanvallen op burgerdoelen verantwoord zijnvrede & veiligheid internationaal & EUwaarde
5Toegelaten asielzoekers moeten zich verplicht vijf jaar vestigen in krimpregio’simmigratie & asieleconomie & arbeidsmarktbeleid
7Toerisme naar Noord-Korea moet verboden wordeninternationaal & EUdemocratie & politiekbeleid
5Transseksuele atleten moeten zelf kunnen kiezen om voortaan deel te nemen aan mannen- of vrouwensportencultuur & sportminderheden & genderbeleid
6Unieke talenten in overheidsdienst moeten boven de Balkenende-norm kunnen verdieneneconomie & arbeidsmarktongelijkheid & belastingbeleid
6Vaders moeten verplicht dezelfde hoeveelheid ouderschapsverlof nemen als moedersminderheden & genderonderwijs & gezinbeleid
5Verkeersboetes moeten inkomensafhankelijk worden gemaaktongelijkheid & belastingrecht & strafbeleid
7Veroordeelde alleenstaande ouders moeten hun kinderen in de gevangenis op kunnen voedenrecht & strafonderwijs & gezinbeleid
5Veroordeelde criminelen moet verboden worden om over hun misdaden te publicerenmedia & meningsuitingrecht & strafbeleid
5Veroordeelde loverboys moeten verplicht meehelpen aan preventieve campagnes op scholen in hun buurtrecht & strafonderwijs & gezinbeleid
5Verslaafden moeten gratis drugs verstrekt krijgen door de overheidgezondheid & bio-ethiekgeweten & geloofbeleid
5Voetbalclubs moeten voortaan de politieinzet rondom wedstrijden geheel zelf betalencultuur & sportongelijkheid & belastingbeleid
4Voetballers moeten alleen kunnen uitkomen voor het nationale elftal van hun geboortelandcultuur & sportinternationaal & EUbeleid
6Volwassenen die vlees eten zouden zelf een dier geslacht moeten hebbenmilieu & dierenrechtengeweten & geloofwaarde
2Voorbijgangers zouden nooit geld moeten geven aan bedelaarsgeweten & geloofeconomie & arbeidsmarktwaarde
7Vrouwen moeten een lager inkomstenbelastingtarief krijgen dan mannenongelijkheid & belastingminderheden & genderbeleid
5Vrouwen moeten het alleenrecht krijgen om vuurwapens bij zich te dragenminderheden & genderrecht & strafbeleid
7Vrouwen uit landen met sharia-wetgeving moeten asiel krijgen in West-Europaimmigratie & asielminderheden & genderbeleid
5Vuilnismannen zouden meer salaris moeten krijgen dan bankierseconomie & arbeidsmarktongelijkheid & belastingwaarde
8Websites die zelfbeschadiging verheerlijken moeten geblokkeerd wordenmedia & meningsuitinggezondheid & bio-ethiekbeleid
5Websites met als doel om mensen die vreemd willen gaan bij elkaar te brengen, moeten verboden wordenmedia & meningsuitinggeweten & geloofbeleid
7Werkgevers moeten werknemers altijd direct en tegen beperkte vergoeding kunnen ontslaaneconomie & arbeidsmarktbeleid
7Werkgevers moeten zwangerschap als ontslaggrond kunnen opnemen in arbeidsovereenkomstenminderheden & gendereconomie & arbeidsmarktbeleid
7Westerse landen moeten dictators liquideren die door geweld tegen hun bevolking aan de macht blijvenvrede & veiligheiddemocratie & politiekbeleid
6Westerse landen moeten meer kerncentrales bouwenwetenschap & techniekmilieu & dierenrechtenbeleid
7Westerse landen moeten vrouwelijke ambassadeurs afvaardigen naar landen waar vrouwen onderdrukt wordenminderheden & genderinternationaal & EUbeleid
3Winkels moeten hun openingstijden en -dagen geheel vrij kunnen kiezeneconomie & arbeidsmarktgeweten & geloofbeleid
7Zelfs de grootste schurken en landverraders verdienen na hun dood een grafgeweten & geloofmedia & meningsuitingwaarde
7Zodra de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt is overleden, zijn 4 en 5 mei achterhaaldvrede & veiligheidminderheden & genderwaarde
7Zodra het mogelijk is om kinderen genetisch hyperintelligent te maken, moet dit verplicht wordengezondheid & bio-ethiekonderwijs & gezinbeleid
7Zodra het technisch mogelijk wordt, moet prenatale diagnose van seksuele geaardheid verboden wordenminderheden & genderwetenschap & techniekbeleid
7Zoekmachines moeten zoekopdrachten over zelfmoord bij de autoriteiten meldenmedia & meningsuitingrecht & strafbeleid