Home
>
Over ons
>
Sociale onderneming
>
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b. opdrachtnemer: De DebatUnie (KvK 66408261)

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met DebatUnie, betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:

1. het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering over het inzetten van debat als werkvorm en/of het realiseren van debatevenementen;

2. het (helpen) realiseren van debattoernooien, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords;

3. het selecteren en/of leveren van trainers, opleiders, voorzitters, presentatoren, gastsprekers, debatleiders, juryleden en debaters;

4. het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmaterialen, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, documentatie ten behoeve van projecten, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties,

5. het ontwikkelen van concepten, formats, draaiboeken, analyses, lesmodulen, projectmateriaal, bibliotheekfaciliteiten, beeld- en geluidsarchief, dan wel expertise van DebatUnie in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “dienst”.

6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door:

1. Ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

2. De door de opdrachtnemer en opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging.

3. Schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per e-mail, afspraken met een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.

4. Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer.

5. Akkoordverklaring van offertes en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden per e-mail door vertegenwoordigers van de opdrachtgever.

6. Na tot stand komen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of het gebruik van (delen van) de opdracht te annuleren per e-mail naar het secretariaat van DebatUnie op contact@debatunie.nl. Er is pas sprake van een annulering door de opdrachtgever nadat de goede ontvangst door de opdrachtgever per e-mail is bevestigd.

2. Bij annulering door de opdrachtgever worden door opdrachtnemer in rekening gebracht:

a. alle ontwikkelings- voorbereidings-, reis- en verblijfskosten die tot op het moment  van annulering gemaakt zijn;
b. alle kosten voor de uitvoering van de opdracht

– 100% van de kosten bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de activiteit;
– 50% van de kosten bij annulering tussen drie weken en zes weken voor aanvang van de activiteit;
– 0% van de kosten bij annulering langer dan zes weken voor aanvang van de activiteit;

c. alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie welke in rekening zijn gebracht conform de voorwaarden van de accommodatieverschaffer.

Artikel 5 Annulering door de opdrachtnemer

1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft opdrachtnemer altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

2. Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden (overmacht), heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Artikel 6 Vervanging

1. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan de opdrachtnemer wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op grond van artikel 5.

Artikel 7 Prijzen

1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 8 Facturering en betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, voorafgaand aan de uitvoering van (het eerste deel van) de opdracht te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten zoals bedoeld in artikel 2, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6. Indien wordt vastgesteld dat de opdrachtgever recht heeft op een terugbetaling of restitutie, verplicht opdrachtnemer zich ertoe deze binnen 3 weken volledig over te maken naar het door de opdrachtgever verstrekte rekeningnummer.

Artikel 9 Uitsluiting

1. De opdrachtnemer heeft het recht deelname aan, of gebruik van, een dienst van de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten of gebruik van organisatorische voorbereidingen, intermediaire voorstellen, publicaties en expertise als bedoelt in artikel 2 tijdelijk of definitief te ontzeggen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 10 Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door de opdrachtnemer uitgegeven werken als omschreven in artikel 2 berust bij het de opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DebatUnie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van DebatUnie, berust uitsluitend bij DebatUnie.

11 Aansprakelijkheid

1. DebatUnie verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.

2. De opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan DebatUnie toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering over gaat.

3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

1. Door opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door DebatUnie, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Verstrekte informatie is binnen DebatUnie opgeslagen op beveiligde servers en apparatuur en uitsluitend toegankelijk voor personeel en/of voor DebatUnie werkzame personen wiens werkzaamheden onderhevig zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

2.DebatUnie conformeert zich aan de geldende privacyregeling. Deze staat vermeld op www.debatunie.nl

Artikel 13 Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van diensten worden door DebatUnie beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, uitgezonderd wettelijk geregelde schoolvakanties. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DebatUnie, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen zes weken is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten terzake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 14.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen DebatUnie en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van DebatUnie.